متر های عمق یاب.

دیپ نواری عمق یاب به همراه خمیر آب یاب و خمیرسوخت یاب بدینوسیله و به نمایندگی انحصاری از کمپانی Richter GmbH آلمان (تولید کننده مترهای تخصصی اندازه گیری) اجازه می خواهیم تا دیپ های نواری عمق یاب را که میتوان با آنها براحتی سطح مخازن سوخت را اندازه گیری کرد، معرفی نماییم . با این متر های عمق یاب عملیات اندازه گیری سطح مایع (بنزین، روغن دیزل ، نفتا، نفت سفید، مازوت ، بنزین حمل و نقل هوایی، نفت سفید و ترکیبات هیدروکربن ها ) به کمک خمیرسوخت یاب درمخازن سوخت بر اساس مشخصات IPMبا شیوه ای مقرون به صرفه انجام می گیرد. همچنین با متر های عمق یاب می توان با استفاده از خمیر آب یاب نسبت به کشف واندازه گیری ارتفاع آب در کف مخازن سوخت اقدام نمود . این متر ها با متراژ های 10 الی 50 متری با شاقول های 400 ، 675 یا 1600 گرمی قابل انتخاب می باشند. خمیر آب یاب و خمیرسوخت یاب نیز در تیوپ های 75 گرمی قابل ارائه می باشد.
  • خمیر های کشف سوخت و آب.

    خمیر کشف سوخت به همراه مترهای عمق یاب جهت عملیات اندازه گیری سطح مایع مخازن سوخت(بنزین، روغن دیزل ، نفتا، نفت سفید، مازوت ، بنزین حمل و نقل هوایی، نفت سفید و ترکیبات هیدروکربن ها ) مورد استفاده قرار می گیرند. این خمیر به بدنه متر مالیده شده و در هنگام غوطه وری در مایعات سوخت و ترکیبات هیدروکربن ها تغییر رنگ می دهد. خمیر کشف آب به همراه مترهای عمق یاب جهت عملیات اندازه گیری سطح آب ته نشین شده در ته مخازن سوخت(بنزین، روغن دیزل ، نفتا، نفت سفید، مازوت ، بنزین حمل و نقل هوایی، نفت سفید و ترکیبات هیدروکربن ها ) مورد استفاده قرار می گیرند. این خمیر به متراژ اولیه متر مالیده شده و در هنگام غوطه وری در مایعات سوخت و هنگام برخورد شاقول مترعمق یاب به ته مخزن و برخورد با آب تغییر رنگ می دهد.

  • دما سنج مایع مخازن.

    با این دماسنج قادر خواهید بود در مخازن ثابت و تانکرها،دمای مایع داخل آن را اندازه گیری کنید و ثبت نمایید.

 تمامی حقوق مادی و معنوی این سایت به شرکت رتوناک شایا تعلق دارد.
طراحی سایت: پارسیان میزبان